Books

Information and Communication Technologies in Teaching English as Foreign Language and Working in a Digital Environment

ISBN 987-954-07-5272-3

Please cite as: 

Kremenska, A. (2021). Information and Communication Technologies in Teaching English as a Foreign Language (in Bulgarian). Sofia University Press, Sofia, pp. 288.

(Кременска, А. (2021). Информационни и комуникационни технологии в обучението по английски език и работа в дигитална среда. УИ „Св. Климент Охридски“, София, с. 288)

Rapid digitalization of the education worldwide led to urgent need of providing additional training for teachers to not only know about existing technologies, but also how to use these to the best of their potential for supporting teaching and learning. In response to this need, disciplines dedicated to developing  teachers’ digital literacies were included in initial teacher training curricula, which focus on improving the practical skills for efficient use of technologies

The book aims to upgrade the digital literacy of teachers and student-teachers of English (EFL) towards raising their awareness regarding the pedagogical aspects of introducing technologies in the language classroom, as well as gaining practical knowledge and skills how to efficiently employ these in different teaching situations. The accent is on developing skills for realization of all the stages of digitalization: from planning and designing lessons for the digital classroom, through adapting or designing own materials, to e-assessment and evaluation of the efficiency of the teaching and learning process. Examples are provided to illustrate the application of a wide variety of technologies, including virtual learning environments, virtual and augmented realities, multimodal resources, gamification. Interactive activities give the opportunity to apply the theory into practice, which can be equally successfully used for both the course or for self-study.  The activities deal with solving cases for various learning contexts using respective technologies, including blended, mobile, hybrid, web-based and distance learning.  

The book employs universal aspects of teachers’ digital literacies, and is focused on criteria for choosing, implementation and evaluation of the efficiency of the use of technology in education. This makes the book applicable for the teaching practice of teachers of English (FLT), as well as teachers of other languages, humanities and science teachers. 

Прочети повече тук

e-materials for the book ICT in EFLT

Електронните материали към книгата

1. Влезте на тази връзка
2. Изберете сивия бутон “Влизане като гост”
3. На мястото на парола изпишете кода, наличен  на стр. 13 от книгата
Приятно четене! 🙂

корица електронно и дистанционно обучение

Корица на Ръководство за електронно и дистанционно обучение

Ръководство за електронно, дистанционно и уеббазирано обучение за здравно образование

ISBN 619152268-1

Please cite as:

Кременска, А., Ташев, Д., Пангалова, В. (2013). Ръководство за електронно, дистанционно и уеббазирано обучение за здравното образование. Изток-Запад, София, с. 96

Електронното обучение във всичките му форми се прилага все повече в съвременното образование. Потенциалът му за осигуряване на достъп от всяко място, по всяко време до разнообразна информация, комуникация и подкрепа от съмишленици и експерти, както и получаване на обратна връзка е безспорен, особено в областта на здравеопазването, където преобладават чувствителни теми за здраве, заболявания и превенция.

Ръководството е на модулен принцип и следва структурата на проведените обучения, което позволява да се използва за самостоятелна работа. Всеки модул е разделен на 6 секции. Секции от 1 до 4 съдържат обучителни блокове по конкретна тема от съдържанието, с интегрирани дейности във връзка с тях, така че да се осигури интерактивност. Реално разработен пример за изпълнение на дейностите, взет от конкретно обучение, можете да намерите в секция 5. Секция 6 представя задачи за самоподготовка – за затвърждаване и подготовка за следващия модул, така че тази секция е особено важна за напредък в обучението и оценяване на постигнатото. За улеснение на работата по задачите и дейностите Ви предлагаме примерни шаблони (приложения 1-5).

Прочети повече тук

Download the book (in Bulgarian) pdf

 

 

Изследване в действие

ISBN 978-619-188-638-8

Please cite as: 

Кременска, А. (2021). Изследване в действие върху обучението на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии. Второ преработено издание. 

Конкретното изследване е проведено на три етапа, които отразяват трите цикъла на обучението, в продължение на две години. Етап 1 е представен в Част 1 за обучения на преподаватели по чужди езици на Софийския университет, проведени в периода март – април, 2014 г. Вторият етап (Част 2) е посветен на обучението на преподаватели по различни дисциплини на чужд език, реализирано август – декември 2014. В третия етап (Част 3), януари – септември 2015, обучаваните бенефициенти представят промените в преподавателската си практика: собствени електронни курсове, в резултат от обученията, участия в конференции, обучения извън страната, публикации и др. Общо участващите преки бенефициенти от двете групи са 42 и представят 11 факултета на Софийския университет (Кременска, Янева, 2014, уебсайт на проекта).

Прочети повече тук

Download the book (in Bulgarian) pdf

 

Web-based Language Teaching

ISBN 978-954-321-940-7

Please cite as: 

Kremenska, A. (2011) A Model of Web-based Language Teaching. Iztok-Zapad, Sofia, pp. 272.

(Кременска, А. (2011). Модел на уеббазирано обучение по чужд език. Изток-Запад, София, с. 272.)

Contains the electronic appendices of the book.

Прочети повече тук

Download pdf